درباره مطرحان قالب

seprator
  • خدمات ساخت انواع قالب های سنبه و ماتریس (کشش، پروگرسیو، ...)
  • خدمات طراحی انواع قالب های سنبه و ماتریس
  • - کشش، پروگرسیو، ...
  • - طراحی 3 بعدی و نقشه ساخت
  • خدمات شبیه سازی فرایند کشش ورق با استفاده از نرم افزار Auto Form
  • خدمات مشاوره طراحی و ساخت قالب های سنبه و ماتریس
  • خدمات طراحی و ساخت فیکسچرهای کنترلی و تولیدی